پرسشنامه دلزدگی زناشویی یک ابزار خود سنجی است که براي اندازه گیري درجه دلزدگی زناشویی در بین زوج ها طراحی گردیده است. این مقیاس از یک ابزار خودسنجی دیگري که براي اندازه گیري دلزدگی بکار می رود اقتباس شده است. این مقیاس توسط پاینز (1996) ابداع گردید.

پرسشنامه افسردگی توسط بک به منظور سنجش شدت افسردگی در بزرگسالانی که تشخیص اختلال افسردگی را دریافت کرده‌اند، طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 21 سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (احساس می کنم امیدی به آینده نیست و اوضاع فقط بدتر می شود.) به سنجش افسردگی می پردازد. این پرسشنامه توسط بیمار نمره گذاری می شود.

پرسشنامه شخصیتی هگزاکو توسط دی وریزا (2013) به منظور سنجش شخصیت طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط بشرپور و همکاران (1398) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 24 سوال و شش مولفه صداقت - تواضع، تهیج پذیری، برون گرایی، خوشایندی، وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه  می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من با اشخاصی که نسبت به من معتدل و میانه رو هستند، غیر دوستانه باقی میمانم) به سنجش شخصیت می پردازد.

پرسشنامه سبک رهبری توسط کلارک (2002) به منظور سنجش سبک رهبری افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 30 سوال و سه مولفه سبک رهبری خودکامه، دموکرات و واگذار کننده می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من در محل کار با گروهم این قدرت را دارم که تصمیم نهایی را بگیرم.) به سنجش سبک رهبری می پردازد.

پرسشنامه توانایی کنترل فکر توسط لوچیانو و همکاران (2005) به منظور سنجش توانایی کنترل فکر دانشجویان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 23 سوال می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (به سختي مي خوابم زيرا فكرم با مسائل شخصي مشغول است.) به سنجش توانایی کنترل فکر می پردازد.

مقیاس باورهای مربوط به افسردگی از 27 گویه و 4 خرده مقیاس عدم کنترل بر افسردگی، فاجعه سازی، بی ارزشی و ناتوانی تشکیل شده است که به منظور ارزیابی باورهای مربوط به افسردگی بکار می رود.

پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی کالیفرینا توسط پیتر فاسیون و نورین فاسیون طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 75 سوال و هفت خرده مقياس حقيقت جويي، فكر باز، قدرت تجزيه و تحليل، قدرت سازمان دهي اطلاعات، اعتماد به نفس، بلوغ يافتگي و جستجوگري است و با طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (در شرکت ما پشتیبانی موثر عملیات از طریق سیستم های اطلاعاتی صورت می گیرد.) به سنجش تفکر انتقادی  می پردازد.

 پرسشنامه نگرش نسبت به ازدواج توسط براتن و روزن (1998) به منظور سنجش نگرش نسبت به ازدواج طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط نیلفروشان و همکاران (1392) اعتباریابی شده است.

پرسشنامه ارزش های فرهنگی جمع گرایی- فردگرایی توسط تریاندیس (1988) به منظور سنجش ارزش های فرهنگی جمع گرایی-فردگرایی طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال و 4 مولفه فردگرایی افقی، فردگرایی عمودی، جمع گرایی افقی و جمع گرایی عمودی می باشد

 پرسشنامه رضایت از تصویر تن توسط سوئوتو و گارسیا (2002) به منظور سنجش رضایت از تصویر تن در افراد طراحی و تدوین شده است و در ایران توسط طاهری تربتی و همکاران (1392) اعتباریابی شده است.

 https://master-phd.ir/index.php/about-us
يك آرزو: 
هميشه دوست داشتم يك منبع آنلاين فارسي در حوزه آموزش تخصصي روانشناسي ميبود تا دانشجويان نيازهاي آموزشي و پژوهشي خودشان را مرتفع سازند. اينجا، همانجا است.
علي نوري  
موسس سايت علمي آموزشي روانشناسي

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

 

مجوز

logo-samandehi
Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا