پرسشنامه سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک توسط فدردی، برعرفان و ضیایی (2008) ساخته شده است که از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان افکار و خیالات مربوط به مواد و وسوسه مصرف بکار می رود.

پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی داراي 9 سوال بوده و با هدف  سنجش میزان مطلوبیت اجتماعی افراد طراحي شده است.

پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز دارای 12 سوال بوده و هدف آن به صورت کلی ارزیابی میزان وجود حس خوشبختی در افراد است.

پرسشنامه اضطراب شینان دارای 35 سوال بوده و هدف آن بررسی میزان اضطراب در افراد است.

پرسشنامه قدرت ارتباطات دارای 20 سوال بوده و هدف آن ارزیابی وضعیت روابط اجتماعی افراد است.

پرسشنامه کیفیت روابط زوجین توسط کوندی و همکاران (2016) به منظور سنجش کیفیت روابط زوجین طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط تقی زاده فیروجایی و همکاران (1396) به منظور سنجش کیفیت روابط زوجین اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 9 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (از رابطه خودمان راضی هستم) به سنجش کیفیت روابط زوجین می پردازد.

پرسشنامه فرم کوتاه تجربه همسر آزاری توسط علی پور و همکاران (2003) به منظور سنجش تجربه همسر آزاری طراحی و تدوین شده است. پرسشنامه تجربه همسر آزاری دارای 19 سوال و 5 مولفه خشونت جسمی سبک، خشونت جسمی سنگین، خشونت عاطفی، خشونت کلامی و خشونت جسمی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (بی اعتنایی و بی توجهی به درد، غم، اضطراب، فکروخیال و سایر مشکلات غیرمالی شما) به سنجش تجربه همسر آزاری می پردازد.

پرسشنامه گرایش به خیانت زناشویی توسط بشیرپور و همکاران (1397) به منظور سنجش گرایش به خیانت زناشویی متناسب با معیارهای فرهنگ بومی طراحی و تدوین شده است.

پرسشنامه نگرش به خیانت زناشویی (روابط فرازناشویی) توسط واتلی (2008) به منظور سنجش نگرش به خیانت زناشویی طراحی و تدوین شده است.

پرسشنامه خیانت زناشویی توسط ینیسری و کوکدمیر (2006) به منظور سنجش خیانت عاطفی و جنسی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط کریمی و همکاران (1398) به منظور سنجش اطمینان کارکنان در مدارس ابتدایی اعتباریابی شده است.

 https://master-phd.ir/index.php/about-us
يك آرزو: 
هميشه دوست داشتم يك منبع آنلاين فارسي در حوزه آموزش تخصصي روانشناسي ميبود تا دانشجويان نيازهاي آموزشي و پژوهشي خودشان را مرتفع سازند. اينجا، همانجا است.
علي نوري  
موسس سايت علمي آموزشي روانشناسي

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

 

مجوز

logo-samandehi
Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا