پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی توسط سواری و عرب زاده (1392) به منظور سنجش خود تنظیمی تحصیلی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 30 سوال و شش مولفه راهبرد حافظه، هدف گزینی، خود ارزیابی، کمک خواهی، مسئولیت پذیری و سازماندهی می باشد

پرسشنامه سلامت اجتماعی توسط کییز (۱۹۹۸) به منظور سنجش سلامت اجتماعی طراحی و تدوین شده است. پرسشنامه سلامت اجتماعی كييز دارای ۳۳ سوال و پنج مولفه انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شکوفایی اجتماعی می باشد

برای سنجش خودکشی ابزارهای مختلفی طراحی و ساخته شده است. یکی از این ابزارها پرسشنامه رفتارهای خودکشی تجدید نظر شده است. پرسشنامه رفتارهاي خودكشي در سال 2001 توسط عثمان و همکارانش ساخته شده است و از 4 گویه تشکیل شده است.

پرسشنامه افکار اضطرابی توسط ولز در سال 1994 معرفی شده است. این پرسشنامه شامل 22 گویه است و هدف ان سنجش افکار اضطرابی می باشد. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از اضطراب اجتماعی، اضطراب سلامتی و فرانگرانی.

پرسشنامه كنترل فكر توسط ولز و ديويس در سال 1994 ساخته شد. اين پرسشنامه از يك مقياس ليكرت 4 درجه اي برخوردار است. پرسشنامه كنترل فكر يك ابزار  30 ماده اي است كه با هدف بررسي سازمان يافته راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانه كنترل افكار مزاحم درگروه هاي گوناگون تدوين شده است.

پرسشنامه احساس غربت مقياسي 45 ماده اي است كه حاوي 5 عامل ميباشد و توسط فن فليت (2001) ساخته شده است. اين پنج عامل عبارتند از 1- دلتنگي براي خانواده 2- احساس تنهايي 3- دلتنگي براي دوستان 4- مشكلات در سازش و 5- نشخوار فكري در مورد خانه. 

پرسشنامه سبک پاسخ دهی نشخواری (RRS) زیر مقیاسی از پرسشنامه سبک های پاسخ نولن – هوکسما و مورو (1991) می باشد. این مقیاس دارای 22 سوال 4 گزینه ای لیکرت است که برای دست یابی به نشخوار فکری طراحی شده است.

مقیاس باورهای منفی نشخوار فکری (NBRS)  توسط پاباجورجیو، ولز و منیا (2008) ساخته شده است. این مقیاس از 14 سوال تشکیل شده است که نمره گذاری به شیوه لیکرتی از 4 تا 1 است.

مقیاس باورهای مثبت نشخوار فکری (PBRS) ابزاری 9 سوالی است که توسط پاباجورجیو و ولز (2001) با توجه به نظریه فراشناختی از نشخوار فکری، باورهای مثبت بیماران درباره نشخوار فکری را اندازه گیری می کند. پاسخگويي به سوالات به روش ليكرت از هميشه تا اصلا درجه بندي شده است.

پرسشنامه خود تاب آوري اولین بار توسط كلاهنن (1996)  به شكل مقیاس خودگزارشی ارزیابی تاب آوري از عبارات پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا CPI اقتباس شده و روي نمونه اي از زوج هاي فارغ التحصیل شده کالیفرنیایی اجرا شد. که نتایچ آن با عبارات CPI همبستگی داشت.

 https://master-phd.ir/index.php/about-us
يك آرزو: 
هميشه دوست داشتم يك منبع آنلاين فارسي در حوزه آموزش تخصصي روانشناسي ميبود تا دانشجويان نيازهاي آموزشي و پژوهشي خودشان را مرتفع سازند. اينجا، همانجا است.
علي نوري  
موسس سايت علمي آموزشي روانشناسي

اندیشه فاز یک خیابان دهم غربي كوچه سپند پلاك 12

 

مجوز

logo-samandehi
Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
بالا